Δελτία Τύπου

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: Σε ποιους απευθύνεται

της Ευαγγελίας Μπούτση
21 Μαρτίου 2016
5223 Προβολές
4 λεπτά να διαβαστεί
kopela pou diavazei

Photo source: www.bigstockphoto.com

Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», που ανακοινώθηκε στις 11/2/2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σας παραθέτουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε να ενισχυθείτε ως πτυχιούχοι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι από το πρόγραμμα.

Προϋπολογισμός & Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να είναι από 5.000€ έως 25.000€. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων ο προϋπολογισμός δύναται να φτάσει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων ατόμων έως 50.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Διάρκεια Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με την συμπλήρωση του ειδικά διαμορφωμένου εντύπου ηλεκτρονικά σε ειδική σελίδα, από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr σε διάστημα από 8/3/2016 έως 27/4/2016.

Δυνητικοί Δικαιούχοι προγράμματος οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης (με ενεργή κάρτα ανεργίας), ή
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την κατηγορία των ανέργων:

 • Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου.
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους, συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης και να τους διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο ωφελούμενος , συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

Για την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων:

 • Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Να δραστηριοποιούνται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους και ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο ωφελούμενος συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

Διευκρινίσεις:

 • Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.
 • Επιπλέον, στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης , θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. Η εταιρία που θα συσταθεί θα πρέπει να έχει μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 • Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστικής υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, δηλαδή 8/3/2016.

Μπορείτε να κάνετε άμεσα δωρεάν προέλεγχο της δυνατότητας υποβολής της αίτησής σας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι στην διάθεσή σας για τον προέλεγχο και για την επίλυση τυχόν αποριών και επιπρόσθετων διευκρινίσεων.

Μπορείτε να κάνετε άμεσα δωρεάν προέλεγχο της δυνατότητας υποβολής της αίτησής σας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι στην διάθεσή σας για τον προέλεγχο και για την επίλυση τυχόν αποριών και επιπρόσθετων διευκρινίσεων

logo apopsi

Look in Site: www.apopsi.gr

Ευαγγελία Μπούτση
Ευαγγελία Μπούτση

Η Ευαγγελία Μπούτση είναι υπεύθυνη του τμήματος συμβουλευτικής του ομίλου επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ και αναλαμβάνει την υποστήριξη και καθοδήγηση σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους.