Εργασία

Αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας ΠΕ/ΤΕ Διαιτολογίας

18 Φεβρουαρίου 2013
17574 Προβολές
2 λεπτά να διαβαστεί
xarti me stylo

Photo source: www.shutterstock.com

Έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους 40 νοσηλευτικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, προκειμένου να εγγραφούν στους φετινούς πίνακες επικουρικού προσωπικού, μέσω των οποίων θα καλυφθούν 777 θέσεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Η διαδικασία διενεργείται εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, με βάση το Νόμο 3329 (ΦΕΚ81/4-4-2005).

Βασικό κριτήριο επιλογής των επιτυχόντων είναι η ανεργία και ειδικότερα η παλαιότητα αυτής. Προηγούνται οι άνεργοι υποψήφιοι, ενώ η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ. Την επιλογή πραγματοποιούν οι ίδιες οι Υγειονομικές Περιφέρειες, με βάση τους επικαιροποιημένους καταλόγους και χωρίς εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Η κατανομή του νέου επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου) αφορά 220 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 θέσεις προσωπικού στις ΜΕΘ, 220 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 θέσεις βοηθητικού προσωπικού.

Ειδικότητες - Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικού προσωπικού θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους άμεσα, καθώς η σχετική διαδικασία είναι σε εξέλιξη από την περασμένη εβδομάδα. Όσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στους επικουρικούς καταλόγους, θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγούνται από την υπηρεσία)
 • Τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (επικυρωμένα) ή επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ‘ κατηγορίας για τους υποψηφίους ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
 • Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά την πρόσληψή τους να υποβάλουν στον φορέα τα εξής δικαιολογητικά: Αντίγραφο ποινικού μητρώου Για τους άνδρες υποψήφιους
 • Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α΄ ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής
 • Πιστοποιητικό Υγείας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).

Οι ειδικότητες που απαρτίζουν τους σχετικούς πίνακες είναι οι εξής:

ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών και ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Επίσης κατάλογοι καταρτίζονται και για πιο διοικητικές ειδικότητες όπως:

ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας , ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α) που λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στο Διοικητή της εκάστοτε Υγειονομικής Περιφέρειας.

 • 1η ΥΠΕ Αττικής: τηλ : 213-20.10.489, e-mail: hrd@1ypatt.gr
 • 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: τηλ. 2132004200, φαξ: 210-4212180
 • 3η και 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: τηλ 2313-327821, 2313-327831, 2310-368848, e-mail: kepyka@3ype.gr
 • 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας: τηλ.: 2413 500.800, e-mail: info@dypethessaly.gr
 • 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: τηλ. 2613600500, φαξ 2610 423573 7η ΥΠΕ Κρήτης: τηλ 2813-404400, e-mail: info@hc-crete.gr