Εργασία

Το επάγγελμα του διαιτολόγου στην Κύπρο

της Ελένης Ανδέου Γιωργάκη
28 Ιανουαρίου 2008
10824 Προβολές
4 λεπτά να διαβαστεί
Το επάγγελμα του διαιτολόγου στην Κύπρο

Photo source: www.bigstockphoto.com

Στη Κύπρο, το επάγγελμα του διαιτολόγου είναι κατοχυρωμένο. Αυτό έγινε το 1996 μετά από ψήφιση απο τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμου (N31(I)/96) σύμφωνα με τον οποίο όλοι όσοι εξασκούν το επάγγελμα του διαιτολόγου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο.

Ορισμός του διαιτολόγου

Διαιτολόγος= Κάτοχος τουλάχιστο πανεπιστημιακού διπλώματος (BSc) ή ισότιμου πτυχίου στην διαιτολογία ή διαιτολογία και επιστήμη διατροφής. Είναι ο ειδικός που εκπαιδεύτηκε στην διατροφή, επιστήμη τροφίμων, και σχεδιασμό συγκεκριμένων διαιτολογίων ή μενού για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. O διαιτολόγος που κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα με τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Διατροφής μπορεί να ονομάζεται και Διατροφολόγος. O Διαιτολόγος μπορεί να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. Ανώτατου Τεχνολογικού Ινστιτούτου) (ΤΕ). O τίτλος σύμβουλος διατροφής δεν είναι κατοχυρωμένος αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους διαιτολόγους.

Διαιτολόγος Εξ’ Επαγγέλματος = Ο διαιτολόγος που:

 1. Έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο της Επιστήμης Τροφίμων ή της Διαιτολογίας, ανάλογα με την περίπτωση, και αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί γι’ αυτό κατά την μελέτη της αίτησης και/ή συνάντησης με τον ενδιαφερόμενο: Νοείται ότι εξαιρούνται περιπτώσεις αιτητών που κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο μη πανεπιστημιακού επιπέδου, τουλάχιστο διετούς φοίτησης, στην Διαιτολογία ή στην Επιστήμη Τροφίμων ή στην Τεχνολογία Τροφίμων.
 2. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου (Ν31(Ι)/96) ασκούσε με καλή πίστη και για ίδιον αυτού λογαριασμό ως αυτοεργοδοτούμενος το επάγγελμα του επιστήμονα τροφίμων ή του διαιτολόγου, ανάλογα με την περίπτωση.
 3. ασκούσε αυτό το εδικό επάγγελμα για δύο συνεχή τουλάχιστο χρόνια αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.
 4. είχε εγγραφεί ή είχε εξασφαλίσει θέση, πριν ή κατά την 29η Μαρτίου 1996, σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστο φοίτησης και απέκτησε το σχετικό τίτλο, πτυχίο δίπλωμα. Νοείται ότι η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο ισχύει μέχρι την τελεσίδικη αξιολόγηση των σχετικών τίτλων, πτυχίων ή διπλωμάτων από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ) και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών. Επίσης ο εν λόγω κατάλογος έχει κλείσει μετά και από την παράταση που έχει δοθεί από το ΣΕΕΤΤΔ τον Ιανουάριο του 2000.

Κλινικός Διαιτολόγος= Ο διαιτολόγος που μετά το πτυχίο του ή κατά την διάρκεια του πτυχίου από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμπλήρωσε την απαιτούμενη ειδίκευση και πρακτική εξάσκηση, είναι κάτοχος του τίτλου RD/ SRD ή ισότιμου προσόντος και διατηρεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο με συνεχή μετεκπαίδευση ή κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο την Κλινική Διαιτολογία Ο τίτλος του RD δίδεται από το CDR, του SRD από το HPC πρώην CPSM ή ανάλογο σώμα από άλλες χώρες.

Διαιτολόγος με Μεταπτυχιακό (ή με εξειδίκευση): Ο Διαιτολόγος και/ή κλινικός διαιτολόγος που κατέχει μεταπτυχιακό με συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Διατροφολόγος= Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού στην επιστήμη της ανθρώπινης διατροφής . Ο Κλινικός Διατροφολόγος είναι ο διατροφολόγος με μεταπτυχιακό με τίτλο «Clinical Nutrition». Ο διατροφολόγος ή/ και κλινικός διατροφολόγος μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του διαιτολόγου μόνο εάν κατέχει πτυχίο στην διαιτολογία και πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι διαιτολόγος ή /και κλινικός διαιτολόγος.

Ο διατροφολόγος ή/ και κλινικός διατροφολόγος αναγνωρίζεται από συγκεκριμένα διεθνή επιστημονικά σώματα εφόσον πληρεί τα αναγκαία κριτήρια που τίθενται από τα αρμόδια σώματα.

Καθήκοντα

Κλινικός Διαιτολόγος Διαιτολόγος Διατροφολόγος
Θεραπευτικός και προληπτικός λόγος

Προληπτικός ρόλος και αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων υγείας

Προληπτικός ρόλος
Εργάζεται με υγιή άτομα και ασθενείς Εργάζεται με υγιή άτομα και συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας Εργάζεται με υγιή άτομα
Δίνει διαιτολόγιο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο Δίνει διαιτολόγιο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο Δίνει γενικές συμβουλές διατροφής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
Δρα σαν μέλος της ομάδας επαγγελματιών υγείας και θεωρείται σαν μέλος των παραϊατρικών επαγγελμάτων ή άλλων ιατρικών υπηρεσιών Θεωρείται σαν μέλος των παραϊατρικών επαγγελμάτων ή άλλων ιατρικών υπηρεσιών  - 

 

Διαιτολόγος

Αναγνωρίζεται ως υπεύθυνος για τη διατροφή του ατόμου. Βοηθά μεμονωμένα άτομα, αλλά και σύνολα ατόμων να επιλέγουν τα σωστά τρόφιμα ( ποσοτικά και ποιοτικά), σχεδιάζοντας το κατάλληλο διαιτολόγιο με σκοπό την προμήθεια του ανθρώπινου οργανισμού με κατάλληλες θρεπτικές ουσίες για την εξασφάλιση μιας υγιεινής ζωής και την πρόληψη και αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων που σχετίζονται με τη διατροφή για υγιή άτομα και συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή. Θεωρείται μέλος των παραϊατρικών επαγγελμάτων ή άλλων ιατρικών υπηρεσιών. Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική ή/και διοικητική διαιτολογία.

Κλινικός Διαιτολόγος

Ο κλινικός διαιτολόγος, εκτός από τα καθήκοντα του ως Διαιτολόγος, βασισμένος πάνω σε συγκεκριμένη διάγνωση βοηθά άτομα με προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με τη κλινική διαιτολογία να βελτιώσουν την κατάσταση τους, σχεδιάζοντας για αυτά το κατάλληλο διαιτολόγιο και την κατάλληλη διατροφική / διαιτολογική θεραπευτική αγωγή δρώντας σαν μέλος της Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας. Θεωρείται μέλος των παραϊατρικών επαγγελμάτων ή άλλων ιατρικών υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή.

Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική, διοικητική, κλινική διαιτολογία.

Διατροφολόγος

degrees dietitian

 

Ο διατροφολόγος ή/και κλινικός διατροφολόγος δικαιούται να δώσει γενικές συμβουλές σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που είναι υγιή, σε σχέση με την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη χωρίς να σχεδιάζουν ατομικά διαιτολόγια. Μπορεί επίσης να αναμιχθεί σε έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή. Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική διαιτολογία.

Γλωσσάριο

RD= Registered Dietitian

SRD= State Registered Dietitian

CDR= Commission on Dietetic Registration, www.cdrnet.org

HPC= Health Professions Council, www.hpc-uk.org

CPSM = The Council for Professions Supplementary to Medicine, www.cpsm.org.uk

N31(Ι)/96 με τροποποίηση του 2001 Ν.42(Ι)/2001 = Νόμος Περί Εγγραφής Επιστημόνων/ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου

ADA= American Dietetic Association, www.eatright.com

BDA= British Dietetic Association, www.bda.uk.com

EFAD= European Federation of the Association of Dietitians, www.efad.org

NS= The Nutrition Society, www.nutsoc.org.uk

* Παθήσεις ή κατηγορίες παθήσεων που μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο Κλινικός Διαιτολόγος

Διατροφή σε φυσιολογικές καταστάσεις

Διατροφή και κύηση – θηλασμός, Διατροφή στην βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, Διατροφή στην ενήλικη και γεροντική ηλικία.

Διατροφή σε παθολογικές καταστάσεις

Διατροφή και παθήσεις του οισοφάγου και του στομάχου, Διατροφή και παθήσεις του λεπτού εντέρου, Διατροφή και παθήσεις παχέος εντέρου ή άλλων γαστρεντερολογικών παθήσεων, Διατροφή και παθήσεις ήπατος, παγκρέατος και πνευμονικών παθήσεων, Διατροφή και σακχαρώδης διαβήτης, Διαβήτης και άλλα μεταβολικά/ ενδοκρινολογικά προβλήματα, Διατροφή και παθήσεις των νεφρών, Διατροφή και καρδιοπάθειες, Παχυσαρκία –Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙΙ, Διατροφή σε τραύματα, εγκαύματα, χειρουργικές επεμβάσεις, εμπύρετες καταστάσεις, και ανοσοποιητικού συστήματος, Ειδικές μορφές διατροφής – εντερική και παρεντερική διατροφή, Διατροφή για ειδικές παιδιατρικές καταστάσεις, Διατροφή και Νευρολογικές και Ψυχιατρικές καταστάσεις (π.χ. νευρογενή ανορεξία και βουλιμία), Διατροφή λευχαιμίας, λεμφώματος, καρκίνου και καταστάσεις καρκίνου (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία), Διατροφή και μυοσκελετικά προβλήματα, αρθρίτιδα, Διατροφή και αιματολογικά προβλήματα, Διατροφή και Φαρμακευτική αγωγή, Διατροφή και κακή θρέψη.

** Καταστάσεις ή κατηγορίες παθήσεων που μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο Διαιτολόγος

Διατροφή σε φυσιολογικές καταστάσεις (παιδικής ηλικίας, ενηλικίωσης, τρίτης ηλικίας) και πρόληψη κακής θρέψης, Παχυσαρκία Τύπου Ι, Διαβήτη Τύπου ΙΙ (μη ινσουλινοεξαρτώμενου), διατροφικές ελλείψεις και υπερβολική λήψη θρεπτικών συστατικών σε μη παθολογικές καταστάσεις, υπερλιπιδαιμία, δυσκοιλιότητα, γαστρίτιδα ή σε οποιαδήποτε κατάσταση που ορίζεται από διεθνή και τοπική νομοθεσία και κανονισμούς.

Βιβλιογραφία

 • N.S
 • ADA
 • CDR
 • BDΑ
 • HPC
 • EFAD
 • N 31(I)/96 με τροποποίηση 2001 Ν. 42 (Ι)/2001

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοθέση του Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου www.cydadiet.org

Ελένη Ανδρέου Γιωργάκη
Ελένη Ανδρέου Γιωργάκη Κλινική Διαιτολόγος, RD, LD