Διατροφή

Προιόντα ΠΟΠ ΠΓΕ

22 Απριλίου 2008
5292 Προβολές
4 λεπτά να διαβαστεί
Προιόντα ΠΟΠ ΠΓΕ

Photo source: www.bigstockphoto.com

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Τι σημαίνει; 

«ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή «γεωγραφική ένδειξη»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου: που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, του οποίου η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/ και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Γιατί και ποιους ωφελούν;

Η αναγνώριση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ τα οποία διατίθενται στην αγορά είναι προς όφελος των παραγωγών, μεταποιητών κλπ., διότι ο δίκαιος ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών που δικαιούνται τις εν λόγω ενδείξεις, ενισχύει την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων στα μάτια των καταναλωτών. Οι παραγωγοί, ιδίως μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν εύκολα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το εισόδημα τους με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Επίσης είναι προς όφελος των καταναλωτών οι οποίοι πρέπει να έχουν σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για την καταγωγή του προϊόντος και να αγοράζουν προϊόντα με εγγύηση ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

Πόσα και ποιά ελληνικά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα έχουν αναγνωρισθεί ως προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ;

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, συνολικά 62 Ελληνικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και 23 προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). Τα προϊόντα αυτά είναι Ελαιόλαδα, Επιτραπέζιες Ελιές, Τυριά, Μέλι, Φρούτα Λαχανικά Σιτηρά, Προϊόντα Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής, Αλιεύματα και σχετικά προϊόντα, Αλλα Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης, Γόμες-Φυσικές Ρητίνες Αιθέρια Έλαια και Λοιπά προϊόντα. 

Ποια ελληνικά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα μπορούν να καταχωρηθούν ως ΠΟΠ και ΠΓΕ;

Είναι δυνατή η καταχώρηση ή πιστοποίηση ΠΟΠ και ΠΓΕ γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και που απαριθμούνται στο παράτημα Ι της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαικής Κοινότητας και των τροφίμων που απαριθμούνται στο παράρτημα του Ι του Καν (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, καθώς και των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 510/20026 του Συμβουλίου.

Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων»;

Έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές:

  • η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ),
  • ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), που φέρει το διακριτικό τίτλο AGROCERT και
  • οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Συγκεκριμένα ο έλεγχος και η πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ανατέθηκε από 1.6.2006, στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).

Πού υποβάλλεται η αίτηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, για την ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ;

Η υποβολή της «Αίτησης για Ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» γίνεται στον ΟΠΕΓΕΠ με συνημμένα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με τον «Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» ενώ ταυτόχρονα κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση τρεις μήνες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων του, στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ένα μήνα στη περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνον στη συσκευασία τέτοιων προϊόντων. Η εν λόγω αίτηση κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει η επιχείρηση.

Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ;

Η Νομοθεσία που είναι σχετική με τα ΠΟΠ ΠΓΕ φαίνεται παρακάτω:

  • ο Βασικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων»,
  • ο Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1898/2006 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγουμένου,
  • η Κοινή Υπουργική Απόφαση 261611/22-03-2007,
  • ο Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε) του AGROCERT.

Από ποιόν γίνεται έλεγχος στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή και διάθεσης για τα γεωργικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ;

Οι έλεγχοι στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων, ήτοι σε κάθε είδους κατάστημα, χώρο πώλησης ή/και διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ, προκειμένου να προστατευτούν οι καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το σήμα του ΟΠΕΓΕΠ, όπως και το διαφημιστικό υλικό διενεργούνται αποκλειστικά από αρμόδια όργανα του ΟΠΕΓΕΠ.

Πως γίνεται η καταχώριση ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο και είναι δυνατή η τροποποίηση προδιαγραφών ΠΟΠ ή ΠΓΕ;

Οι ενδιαφερόμενοι για την καταχώριση μιας ονομασίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο κοινοτικό μητρώο υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα ΠΟΠ?ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης μια ομάδα, ή ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληρούν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παρ. 1 και 2 του «Βασικού Κανονισμού 510/2006» ή του άρθρου 2 του «Εφαρμοστικού Κανονισμού» και έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο Τμήμα ΠΟΠ?ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ Για περισσότερες πληροφορίες: δείτε άρθρο 3 και 4 της Κ.Υ.Α. 261611/22-03-07

Τηλ. επικοινωνίας: 210-2124000 (Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΠΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ποιος χορηγεί και τι είναι οι κωδικοί αριθμοί συσκευασίας;

Ο ΟΠΕΓΕΠ χορηγεί τους κωδικούς αριθμούς συσκευασίας στις ενδιαφερόμενες εγκεκριμένες επιχειρήσεις που συσκευάζουν προϊόντα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, κατόπιν αιτήσεώς τους. Οι κωδικοί αριθμοί συσκευασίας αποτελούνται από τα δύο αρχικά γράμματα της καταχωρισμένης ονομασίας, ακολουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό της ετικέτας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής.

Παράδειγμα: Το λογότυπο, για το παρθένο ελαιόλαδο «Λακωνία Π.Γ.Ε» είναι: ΛΑ- αύξων αριθμός ετικέτας/ δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής, π.χ. ΛΑ-157/06.

Για περισσότερες πληροφορίες www.agrocert.gr