Διατροφή

Σύστημα προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος

17 Σεπτεμβρίου 2008
3558 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
voeio kreas kai proairetiki episimansi

Photo source: www.bigstockphoto.com

Τι είναι το σύστημα «προαιρετικής επισήμανσης» του βοείου κρέατος;

Είναι μια προαιρετική ένδειξη την οποία δύναται να χρησιμοποιούν οι έλληνες βοοτρόφοι στην ετικέτα επισήμανσης των σφάγιων των βοοειδών όταν ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σε όλο το σύστημα εκτροφής (από την εισαγωγή των ζώων στο στάβλο μέχρι τη σφαγή τους). 

Ποιες είναι οι ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Μέχρι σήμερα η μόνη προαιρετική ένδειξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις είναι η ένδειξη «Κρέας Ποιότητας» για την χρήση της οποίας απαιτείται η εφαρμογή της Υ.Α 273829/23.08.2004 (ΦΕΚ 1316Β΄/27.08.2004) 

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν τη χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Κρέας Ποιότητας» καταθέτουν αίτηση και συγγραφή υποχρεώσεων στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

Μετά την αξιολόγηση της συγγραφής υποχρεώσεων από τη Δ/νση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υ.Α 273829/2004, αποστέλλεται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. τεκμηριωμένη γνώμη στη Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής (ΓΔΖΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μετά την έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων από τη ΓΔΖΠ και τη χορήγηση άδειας χρήσης της ένδειξης, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του  Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και επιχείρησης και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την προαιρετική ένδειξη. 

Τι είναι η συγγραφή υποχρεώσεων;

Η συγγραφή υποχρεώσεων είναι ένα εγχειρίδιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να  περιγράφονται:

  • Η επιπλέον ένδειξη που επιθυμεί ο επιχειρηματίας (μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται μόνο η ένδειξη «κρέας ποιότητας»).
  • Το σύστημα εκτροφής που εφαρμόζει η επιχείρηση.
  • Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η επιχείρηση (τήρηση αρχείων ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συσχετισμού μεταξύ τεμαχίων κρέατος και ζωντανού ζώου).
  • Το σύστημα ελέγχου που προτείνει η επιχείρηση για όλα τα στάδια παραγωγής.
  • Τα μέτρα που προτίθεται να λαμβάνει η επιχείρηση για την ορθή χρήση της προαιρετικής ένδειξης.

Στη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της επιχείρησης ως προς τις απαιτήσεις της αντίστοιχης προδιαγραφής.

Ποιο είναι το κόστος πιστοποίησης;

Το κόστος πιστοποίησης καθορίζεται κατά περίπτωση και εξαρτάται από παραμέτρους όπως ο αριθμός των ελέγχων ανά έτος, ο αριθμός των ελεγκτών, η διάρκεια των ελέγχων κ.λ.π

Ο επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. προεκτίμηση του κόστους πιστοποίησης, πριν προχωρήσει σε κατάθεση της αίτησης. Η τιμή αυτή είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την προαιρετική ένδειξη;

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει σύμβαση ελέγχου με τον AGROCERT, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προαιρετική ένδειξη, για την οποία έχουν λάβει έγκριση από τη ΓΔΖΠ, στην υποχρεωτική ετικέτα των σφάγιων βοοειδών, με τους όρους που προβλέπονται στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία για το υποχρεωτικό και προαιρετικό σύστημα επισήμανσης.

Το ειδικό σήμα του  AGROCERT μαζί με την εγκεκριμένη προαιρετική ένδειξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε προσυσκευασμένα προϊόντα (τεμάχια βοείου κρέατος ή προϊόντα με βάση το βόειο κρέας) μετά από έγκριση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..

Για περισσότερες πληροφορίες www.agrocert.gr